Propozicije U-8 U-10 i U-12

Propozicije   |   25.08.2018.

Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza VPŽ je temeljem članka 38. Statuta na sjednici održanoj 10.07.2018.g donio 

 

P  R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E

 

NATJECANJA ZA PRVENSTVO LIMAČA (U-8),POČETNIKA(U-10) i MLAĐIH PIONIRA(U-12)ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU 2018/2019. GODINU

 

OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SASTAV LIGA I KALENDAR NATJECANJA

                                                    

                                                                                         Članak 1.

 Odlukom Izvršnog odbora Županijskog  nogometnog saveza VPŽ od 10.07.2018. godine, sudionici natjecanja u U-8, U-10 i U-12 županijskoj  nogometnoj ligi su:

 SASTAV ŽNL VPŽ U-8

1.NO LIMIT,Virovitica,2.SLATINA,Slatina,3.PITOMAČA,Pitomača,4.VIROVITICA II,Virovitica,5.SUHOPOLJE,Suhopolje,6.BOROVA,Borova

 SASTAV  ŽNL  VPŽ U-10:                                                  

 1.BILOGORA,Šp.Bukovica,2.GRANIČAR,Okrugljača,3.PODGORJE,Podgorje,4.REZOVAC,Rezovac,5.PLAVI,Jugovo Polje,6.SLOGA,Zdenci.

 

SASTAV ŽNL VPŽ U-12 skupinaVT-PIT                   skupina SLA-ORA

 1.VIROVITICA,Virovitica                                        1.MIKLEUŠ,Mikleuš

2. LUKAČ 05,Lukač                                                 2.MUNJA,V.Rastovac

3.CROATIA,Grabrovnica                                         3.PODRAVAC,Sopje

 4.NAPREDAK,Rušani                                             4.PAPUk,Orahovica                    5.DINAMO,Kapela Dvor                                         5.TEHNIČAR,Cabuna                                                                                              6. MARTIN,MArtin       

         

 

                                                         članak 2.

Ligom  rukovodi ŽNS- VPŽ-a. OdlukuoorganizacijivođenjaligedonosiIzvršniodbor ŽNS-VPŽa.

                                                                     

                                                                      Članak 3.

Natjecanje se odvija  po dvostrukom bod sustavu  to dvijenogometne sezone, jesen proljeće.

 

 Članak 4.

Rasporedparovaseutvrđuje - ždrijebombrojapojedinogsudionikaitopredstavljaključ zaprimjenuBergerovetablice..KalendarnatjecanjadonosiIzvršniodbor ŽNS-a, anaprijedlogStručnekomisijeiNatjecateljskekomisije. UtvrđeniterminiuKalendarunatjecanjanemogusemijenjati osim uslučajuvišesile. Utomslučaju Povjerenik  možeizvršitipromjenuterminaisatnicepojedineutakmiceilicijelogkola. Sve utakmice  igraju se u pravilu  subotom prije podne ,a u skladu s vremenom koje se unaprijed određuje za cijelu natjecateljsku godinu,a temeljem uhodane satnice u ranijim godinama U izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode i slično), Povjerenik lige može skratiti rok iz  ovog članka na tri (3) dana prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu. 

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI

                                                                                         

                                                                                        Članak 5.

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice.Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa  Županijski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.Klub domaćin obvezan je osigurati najmanje tri (3)ispravne lopte,osobu koja je zadužena za torbu prve pomoći kao i osobni automobil i vozača koji bi prevezao povređenog igrača u najbližu ambulantu (prijaviti ime vozača i reg.broj automobila).

                                                                                            

                                                                                   Članak 6.

Prvenstvene utakmice klubova U-8 U-10 i U-12  ŽNL  igraju se na igralištima veličine polovine nogometnog igrališta u poprečnom smjeru(min 55x32,max64 x40),s tim da se nogometna vrata nalaze u poprečnoj (aut) liniji.Dimenzije kaznenog prostora su 11 x 27 metara, a vratarevog prostora 5x15 metara,točka za izvođenje kaznenog udarca jeudaljena  9 metara od linije vrata .Dimenzija vrata su 5x2m i moraju biti stabilna(dobro učvršćena)

Igra se  2x 20 min(U-8) 2 x25 min (U-10 )   i   2x30  (U-12).Za utakmicu se prijavljuje najviše 18 igrača,a igra 9 igrača(8+vratar).

Rezervnih (zamjenskih) igrača ima najviše 9,a mijenjaju se kao u rukometu(mogu ući i izaći više puta,s time da najprije treba izići igrač iz polja,a tek onda ući rezervni).Zaleđe ne postoji.

Aut se izvodi rukom.Kutni udarac izvodi se sa udaljenosti od 16 metara od bliže stative.Loptu koja je izašla prekopoprečne crte(gol aut)vratar ili igrač izvode sa zemlje s crte  vratarevog prostora (5x15)(udarac s vrata).

                                                                             

                                                                      Članak.7

Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

 PRAVO NASTUPA

Članak 8.

Pravo nastupa imaju za ekipu U-8  svi pravilno registrirani ako na dan utakmicu  nisu mlađi  od 6  a na dan 01.07.2018. nisu stariji od 8 godina i 6 mjeseci.  U-10  svi pravilno registrirani igrači ako na dan utakmice nisu mlađi od 8,a na dan 01.07.te natjecateljske godine nisu stariji od 10 godina i 6 mjeseci( čitavo 2008. godište i mlađi) dok za ekipu U-12  ako na dan utakmice nisu mlađi od 10 godina ,a na dan 01.07.te natjecateljske godine nisu stariji od 12 godina i 6 mjeseci (čitavo 2006. godište i mlađi)  i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a.Iznimno, na prvenstvenim utakmicama momčadi određenog dobnog uzrasta može nastupiti igrač koji je jednu godinu mlađi od mimnimalne životne dobi potrebne za pravo nastupa , a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za odgovarajući uzrast. Odobrenje se treba ovjeriti u nadležnom županijskom nogometnom savezu, a vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja.Na utakmicama U-8 U-10 i U-12  županijske nogometne lige mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni, što mora biti upisano u športsku iskaznicu.Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana upisa u športsku iskaznicu. Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od onoga označenog u prethodnom stavku ovog članka, to upisuje u športsku iskaznicu, a igrač može nastupiti od dana upisa pregleda do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja..

                                                                                     

                                                                                       Članak.9

Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu kojeg je utvrdio HNS.Klub domaćin obvezan je sucu-delegatu utakmice staviti na raspolaganje dovoljan broj obrazaca zapisnika o odigravanju utakmice i osigurati da se zapisnik ispuni pisaćim strojem, kao i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika .

 SUCI UTAKMICE

Članak 10.

Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce.   

 

Članak 11.

Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati.Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.

NOGOMETNITRENERI

Članak 12.

 Trenermožeobavljatisvojudužnostnaprvenstvenimutakmicamasamoakoimadozvoluzarad (licencu) izdanuodInstruktora ŽNS-a. Ukolikodelegatutvrdidatrenernemalicencu, nećemudozvolitidabudeuograđenomdjeluigrališta, predviđenzazamjenskeigračeislužbeneosobe, nitidabudeupisanuzapisnikkaotrener.

ŽALBA

Članak 13.

Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku lige koji ih rješava u prvom stupnju.Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili telefaxom u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice.Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno dva (2) dana za skraćeni postupak.

PRISTOJBE NA ŽALBU

Članak 14.

Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasilu HNS.Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.

 

Članak 15.

Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.Pri ocjeni blagovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici

REGISTRACIJA UTAKMICE

Članak 16.

Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana odigravanja.U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST

Članak 17.

O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac ŽNS-a  na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS.

 

UTVRĐIVANJE PLASMANA

 

Članak 18.

Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod.Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih i primljenih zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju.

 NAGRADE

Članak 19.

Prvoplasirani klub prvenstva ŽNL dobiva u trajno vlasništvo pehar ŽNS-a, na kome se upisuje njegovo ime i godina osvajanja prvenstva.Pehari se klubovima predaju na utakmicama po izboru kluba.

 OPREMA MOMČADI

 
Članak 20.

Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u ŽNS-a prije početka natjecanja i ista objavljena u Glasilu Saveza.Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.

Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi sportsku opremu boje različite od svojih.

Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca.Dresoviilimajicejednemomčadimorajubitiistihbojainapoleđinioznačenijasno čitljivimbrojevimaod 1-99  smještenimusredini, visineizmeđu 25 cm (dvadesetpetcentimetara) i 35 cm (tridesetpetcentimetara). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice.

Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače.

TIJELA  NATJECANJA

 

Članak 21.

                Tijela natjecanja su:

  • Povjerenik za natjecanje,
  • Povjerenik za suđenje,
  • Disciplinski sudac,
  • Komisija za žalbe

 POVJERENIK ZA NATJECANJE

 

                                                                                 Članak 22.

                Povjerenik za natjecanje:

-   ima nadzor nad natjecanjem,

-    rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama  i ostalim propisima   koji se  primjenjuju u

   natjecanju, odnosno Odlukama IO ŽNS-a,  registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na

   odigrane utakmice u prvom stupnju

- vodi tablicu natjecanja,

-     utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,

-      prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,

-     priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja, 

  -      vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za “Fair play“,         

-      podnosi prijave protiv sudionika natjecanja U-10 i U-12 ŽNL koji prekrše odredbe ovih Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih   propisa HNS-a,

-   priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,

- najmanje dva puta godišnje podnosi Izvršnom odboru  i Plenumu klubova izvješće o radu.

 

 POVJERENIK ZA SUĐENJE

                                                                                          Članak 23.

Povjerenik za suđenje:

-   određuje suce za utakmiceU-8  U-10 i U-12  ŽNL

-     priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke  problematike,

-    sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,

-   vodi brigu o suđenju na svim utakmicama

-   obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela ŽNS.

 

DISCIPLINSKI SUDAC

Članak 24.

Disciplinski sudac:

-    rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi U-18 U-10 i U-12 ŽNL,  njihovi igrači,

    treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju, a u skladu  s     Disciplinskim pravilnikom,

-   najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru i Plenumu  klubova

    o svom radu s  prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad.

 

 OSTALE ODREDBE

Članak 25.

Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela natjecanja kao i načela Fair Play-a.

 

KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

 

 

Članak 27.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.

 

Članak 28.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor ŽNS-a, a u vremenu između sjednica Izvršnog odbora Natjecateljska komisija

 

Članak 29.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici Saveza.

 

 

                                                                                                                             Dopredsjednik :Željko Stipanić Virovitica,10.07.2018.

                                                                                                                            Ove mrežne stranice koriste kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje. Nastavkom pregleda web stranice slažete se sa korištenjem kolačića.