Propozicije U-9,11 i 13

  Propozicije         28.08.2023.

P  R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E

 NATJECANJA ZA PRVENSTVO U-9,U-11 i U-13 ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU 2023/2024. GODINU

 OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SASTAV LIGA I KALENDAR NATJECANJA

                                                                       Članak 1.

 Odlukom Izvršnog odbora Županijskog  nogometnog saveza VPŽ o sustavu stalnih natjecanja, sudionici natjecanja u U-9,U-11 i U-13 županijskoj nogometnoj ligi su:

SASTAV ŽNL  U-9

1.NO LIMIT TVIN,2.Virovitica,3.Slatina,4.Suhopolje5.Pitomača,6.Graničar ,7.Lukač 05,8.Mladost(Č),9.Borova,

SASTAV ŽNL U-11

1.Dinamo(Č)2.Mladost(M)3.Graničar ,4.Sokol,5.Rezovac,6.Crnac,7.Podravac,8.Papuk,9.Virovitica,10.Mladost(Č)  

  SASTAV ŽNL VPŽ U-13 skupina

1 ŠN GRANIČAR 2.MIKLEUŠ,3.SOKOL,4.BRATSTVO,5.GRADINA,6.SLAVONIJA,7.MLADOST(Č) 8.MLADOST(M)9.PITOMAČA10.VIROVITICA,11.PAPUK,12.REZOVAC, 13.SLOGA(Z)                                                       

                                                                   članak 2.

Ligom  rukovodi ŽNS- VPŽ-a. Odluku o organizaciji vođenja lige donosi Izvršni odbor ŽNS-VPŽa.

                                                                       Članak 3.

Natjecanje se odvija  po dvostrukom bod sustavu.

  Članak 4.

Raspored parova se utvrđuje - ždrijebom broja pojedinog sudionika i to predstavlja ključ za primjenu Bergerove tablice..Kalendar natjecanja donosi Izvršni odbor ŽNS- na prijedlog Natjecateljske komisije. Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile. U tom slučaju Povjerenik  može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola. Sve utakmice U-9 i,U-11 i U-13 ŽNL igraju se u pravilu  subotom u 10,00 sati, i 11,00 sati a u skladu s vremenom koje se unaprijed određuje za cijelu natjecateljsku godinu,a temeljem uhodane satnice u ranijim godinamaU izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode i slično), Povjerenik lige može skratiti rok iz  ovog članka na tri (3) dana prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu. 

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI

                                                                         Članak 5.

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice.Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa  Županijski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.Klub domaćin obvezan je osigurati najmanje tri (3)ispravne lopte,osobu koja je zadužena za torbu prve pomoći kao i osobni automobil i vozača koji bi prevezao povređenog igrača u najbližu ambulantu (prijaviti ime vozača i reg.broj automobila).

                                                                                       Članak 6.

Prvenstvene utakmice klubova U-9, U-11 i U-13  ŽNL  igraju se na igralištima veličine polovine nogometnog igrališta u poprečnom smjeru(min 55x32,max64 x40),s tim da se nogometna vrata nalaze u poprečnoj (aut) liniji.Dimenzije kaznenog prostora su 11 x 27 metara, a vratarevog prostora 5x15 metara,točka za izvođenje kaznenog udarca je udaljena  9 metara od linije vrata .Dimenzija vrata su 5x2m i moraju biti stabilna(dobro učvršćena)

Igra se  2x20 min (U-9) ,2 x25 min (U-11 )   i   2x30  (U-13).

Za utakmicu se prijavljuje najviše 18 igrača,a igra   za U-9 i U-11  devet( 9)  igrača(8+vratar) a za U-13  osam(8) igrača.

Rezervnih (zamjenskih) igrača ima najviše 9,a kod U-13  deset,a mijenjaju se kao u rukometu(mogu ući i izaći više puta,s time da najprije treba izići igrač iz polja,a tek onda ući rezervni).Zaleđe ne postoji.

Aut se izvodi rukom.Kutni udarac izvodi se sa udaljenosti od 16 metara od bliže stative.Loptu koja je izašla preko poprečne crte(gol aut)vratar ili igrač izvode sa zemlje s crte  vratarevog prostora (5x15)(udarac s vrata).

                                                                                Članak.7

Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

 PRAVO NASTUPA

Članak 8.

Pravo nastupa imaju za ekipu U-9  svi pravilno registrirani igrači ako na dan utakmice nisu mlađi od 6,a na da 01.07.te natjecateljske godine nisu stariji od 8 godina i 6 mjeseci( čitavo 2015. godište i mlađi).

U-11  svi pravilno registrirani igrači ako na dan utakmice nisu mlađi od 8,a na da 01.07.te natjecateljske godine nisu stariji od 10 godina i 6 mjeseci( čitavo 2013. godište i mlađi) dok za ekipu U-13  ako na dan utakmice nisu mlađi od 10 godina ,a na dan 01.07.te natjecateljske godine nisu stariji od 12 godina i 6 mjeseci (čitavo 2011. godište i mlađi)  i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a.Iznimno, na prvenstvenim utakmicama momčadi određenog dobnog uzrasta može nastupiti igrač koji je jednu godinu mlađi od mimnimalne životne dobi.potrebne za pravo nastupa , a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za odgovarajući uzrast..Pravo nastupa imaju i djevojčice koje su dvije godine starije  od odgovarajućeg uzrasta. Iznimno, igračice koje u relevantnoj natjecateljskoj godini nisu starije od 15 godina mogu biti registrirane i za klub i malonogometni klub koji nema žensku ekipu i mogu nastupati za taj klub.

Na utakmicama U-9,U-11 i U-13  županijske nogometne lige mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni..Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana pregleda.Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički
pregledan i do kada vrijedi liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički
pregled). Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme
kraće od šest mjeseci, igrač može nastupati od dana upisa pregleda u sustav COMET do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.
Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u
određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome
liječnički pregled nije upisan u sustav COMET, ne može nastupiti na javnoj utakmici.

.Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja..

                                                                       Članak.9

Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik u COMET sustavu.Klub domaćin obvezan je sucu-delegatu utakmice i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika .

 SUCI UTAKMICE

Članak 10.

Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce.   

 Članak 11.

Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati.Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.

NOGOMETNI TRENERI

Članak 12.

 Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu) izdanu od Instruktora ŽNS-a. Ukoliko delegat-sudac utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom djelu igrališta, predviđen za zamjenske igrače i službene osobe,niti da bude upisan u zapisnik kao trener.

ŽALBA

Članak 13.

Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku lige koji ih rješava u prvom stupnju.Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili telefaxom u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice.Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno dva (2) dana za skraćeni postupak.

PRISTOJBE NA ŽALBU

Članak 14.

Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasilu HNS.Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.

 Članak 15.

Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.Pri ocjeni blagovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici

REGISTRACIJA UTAKMICE

Članak 16.

Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana odigravanja.U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST

Članak 17.

O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac ŽNS-a  na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS.

 UTVRĐIVANJE PLASMANA

 Članak 18.

Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod.Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje međusoban skor, a ako je i to isto odlučuje razlika između datih i primljenih zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka u gostima.

 NAGRADE

Članak 19.

Prvoplasirani klub prvenstva ŽNL dobiva u trajno vlasništvo pehar ŽNS-a, na kome se upisuje njegovo ime i godina osvajanja prvenstva.Pehari se klubovima predaju na utakmicama po izboru kluba.

 OPREMA MOMČADI

 Članak 20.

Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina.Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.

Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi sportsku opremu boje različite od svojih.

Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca.Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i napoleđini označeni jasno čitljivim brojevima od 1-99  smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadeset pet centimetara) i 35 cm (trideset petcentimetara). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice.

Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače.

TIJELA  NATJECANJA

 Članak 21.

                Tijela natjecanja su:

  • Povjerenik za natjecanje,
  • Povjerenik za suđenje,
  • Disciplinski sudac,
  • Komisija za žalbe

 POVJERENIK ZA NATJECANJE

                                                                                  Članak 22.

                Povjerenik za natjecanje:

  ima nadzor nad natjecanjem,

-    rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama  i ostalim propisima   koji se  primjenjuju u

   natjecanju, odnosno Odlukama IO ŽNS-a,  registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na

   odigrane utakmice u prvom stupnju

- vodi tablicu natjecanja,

-     utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,

-      prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,

-     priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja, 

  -      vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za “Fair play“,         

-      podnosi prijave protiv sudionika natjecanjaU-9, U-11 i U-13 ŽNL koji prekrše odredbe ovih Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih   propisa HNS-a,

-   priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,

- najmanje dva puta godišnje podnosi Izvršnom odboru  i Plenumu klubova izvješće o radu.

 POVJERENIK ZA SUĐENJE

                                                                                          Članak 23.

Povjerenik za suđenje:

-   određuje suce za utakmiceU-9, U-11 i U-13  ŽNL

-     priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke  problematike,

-    sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,

  vodi brigu o suđenju na svim utakmicama

-   obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela ŽNS.

DISCIPLINSKI SUDAC

Članak 24.

Disciplinski sudac:

-    rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi U-9,U-11 i U-13 ŽNL,  njihovi igrači,

    treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju, a u skladu  s     Disciplinskim pravilnikom,

-   najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru i Plenumu  klubova

    o svom radu s  prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad.

 

 OSTALE ODREDBE

Članak 25.

Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela natjecanja kao i načela Fair Play-a.

 KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 27.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.

 Članak 28.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor ŽNS-a, a u vremenu između sjednica Izvršnog odbora Natjecateljska komisija

 Članak 29.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave na internetskoj stranici Saveza.

 

                                                                                                                           Dopredsjednik:Željko Stipanić s.r.

 

 Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće