Propozicije pionira i juniora

  Propozicije         30.08.2023.

                       P  R  O  P  O  Z  I  C  I  J  E

NATJECANJA ZA PRVENSTVO PIONIRA I JUNIORA ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU 2023/2024. GODINU

OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SASTAV LIGA I KALENDAR NATJECANJA

                                                    

Članak 1.

 Odlukom Izvršnog odbora Županijskog  nogometnog saveza VPŽ o sustavu stalnih natjecanja, sudionici natjecanja pionira i juniora u  županijskoj nogometnoj ligi su:

 

 SASTAV  ŽNL  VPŽ pionira  

 

1.

Mladost,Čačinci

   

2.

ŠN Graničar,Okrugljača

   

3.

Podgorje,Podgorje

   

4.

Bratstvo,Gornje Bazje

   

 

 

   

 

 

   

 

     

 

 

   

    SASTAV ŽNS- VPŽ juniora

 1.REZOVAC,Rezovac                                                                  

2.DINAMO,Kapela Dvor

3.VOĆIN,VOĆIN                                                     

4.SLOGA,Zdenci                                                          

5.SLAVONIJA,Sladojevci                                                               

6.MLADOST,Čačinci

7.MUNJA,Veliki Rastovac

8.ZRINSKI,Nova Bukovica                                       

                                                          

                                               

                                                                                     

Članak 2.

Ligom  rukovodi ŽNS- VPŽ-a. Odluku o organizaciji vođenja lige donosi Izvršni odbor ŽNS-VPŽa.

Članak 3.

Natjecanje se odvija kod juniora  po dvostrukom bod sustavu, a kod pionira četverokružno  i to u dvije nogometne sezone, jesen i proljeće.

Članak4.

Raspored parova se utvrđuje - ždrijebom broja pojedinog sudionika i to predstavlja ključ za primjenu Bergerove tablice.Kalendar natjecanjadonosi Izvršni odbor ŽNS-a, prijedlog  Natjecateljske komisije. Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju višesile. U tom slučaju Povjerenik  može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola.Posljednja dva kola prvenstva igraju se istoga dana i u isto vrijeme o čemu odlučuje Povjerenik natjecanja. Sve utakmice pionira i juniora igraju se u pravilu  subotom posijepode,a u skladu s vremenom koje se unaprijed određuje za cijelu natjecateljsku godinu,a temeljem uhodane satnice u ranijim godinamaU izuzetnim slučajevima (elementarne nepogode i slično), Povjerenik lige može skratiti rok iz  ovog članka na tri (3) dana prije odigravanja utakmice ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu. 

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 5.

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice.Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa  Županijski nogometni savez svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.Klub domaćin obvezan je osigurati najmanje tri (3)ispravne lopte,osobu koja je zadužena za torbu prve pomoći kao i osobni automobil i vozača koji bi prevezao povređenog igrača u najbližu ambulantu (prijaviti ime vozača i reg.broj automobila).

Članak 6.

     Prvenstvene utakmice klubova juniora i pionira moraju se igrati na igralištima koja u svemu odgovaraju propisima PNI i PONN i koja su registrirana od od strane nadležnih tijela                                                                       

                                                                      Članak.7

Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

 PRAVO NASTUPA

Članak 8.

Pravo nastupa imaju za ekipu pionira  svi pravilno registrirani igrači ako na dan utakmice nisu mlađi od 12,a na da 01.07.te natjecateljske godine nisu stariji od 14 godina i 6 mjeseci( čitavo 2009. godište i mlađi) dok za ekipu juniora  ako na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina ,a na dan 01.07.te natjecateljske godine nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci (čitavo 2005. godište i mlađi)  i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a.Iznimno, na prvenstvenim utakmicama momčadi određenog dobnog uzrasta može nastupiti igrač koji je jednu godinu mlađi od minimalne životne dobi potrebne za pravo nastupa dok u ŽNL ŽNS-VPŽ za ekipu juniora Odlukom IO mogu igrati igrači sa 14 godina , a kojima je specijalna liječnička komisija odobrila nastup za odgovarajući uzrast.

Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i do kada vrijedi liječnički pregled (isto vrijedi i za specijalistički liječnički pregled). Ukoliko liječnik proglasi igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme kraće od šest mjeseci, igrač može nastupati od dana upisa pregleda u sustav COMET do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u sustav COMET, ne može nastupiti na javnoj utakmici.

Pravo nastupa imaju i djevojčice koje su dvije godine starije  od odgovarajućeg uzrasta. Iznimno, igračice koje u relevantnoj natjecateljskoj godini nisu starije od 15 godina mogu biti registrirane i za klub i malonogometni klub koji nema žensku ekipu i mogu nastupati za taj klub.

 

Na utakmicama juniora i pionira  županijske nogometne lige mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni.Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana pregleda.Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja.Kod pionira i juniora dozvoljeno je 7(sedam) izmjena.

                                                                                     

Članak 9.

Za svaku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik u COMET sustavu. HNS.Klub domaćin obvezan je sucu-delegatu utakmice i pružiti svu neophodnu pomoć pri sastavljanju zapisnika .

 SUCI UTAKMICE

Članak 10.

Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce.   

 

Članak 11.

Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati.Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.

NOGOMETNI TRENERI

Članak 12.

 Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu) izdanu od Instruktora ŽNS-a. Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom djelu igrališta,

 predviđen za zamjenske igrače i službene osobe,niti da bude upisan u zapisnik kao trener.

ŽALBA

Članak 13.

Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku lige koji ih rješava u prvom stupnju.Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili telefaxom u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice.Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno dva (2) dana za skraćeni postupak.

PRISTOJBE NA ŽALBU

Članak 14.

Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasilu HNS.Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.

 

Članak 15.

Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.Pri ocjeni blagovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici

REGISTRACIJA UTAKMICE

Članak 16.

Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (par forfe), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana odigravanja.U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST

Članak 17.

O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje disciplinski sudac ŽNS-a  na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS.

 UTVRĐIVANJE PLASMANA

 Članak 18.

Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod.Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje odlučuje međusobni skor a onda razlika između datih i primljenih zgoditaka. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka u gostim.

 NAGRADE

Članak 19.

Prvoplasirani klub prvenstva pionira i juniora ŽNL dobiva u trajno vlasništvo pehar ŽNS-a, na kome se upisuje njegovo ime i godina osvajanja prvenstva.Pehari se klubovima predaju na utakmicama po izboru kluba.

 OPREMA MOMČADI

Članak 20.

Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena u ŽNS-a prije početka natjecanja i ista objavljena na stranicama Saveza.Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi sportsku opremu boje različite od svojih .Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca.Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i napoleđini označeni jasno čitljivim brojevima  od-1-99  smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadeset pet centimetara) i 35 cm (trideset petcentimetara). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi.Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice.

Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače.

TIJELA  NATJECANJA

 

Članak 21.

                Tijela natjecanja su:

  • Povjerenik za natjecanje,
  • Povjerenik za suđenje,
  • Disciplinski sudac,
  • Komisija za žalbe

 POVJERENIK ZA NATJECANJE

 

                                                                                 Članak 22.

                Povjerenik za natjecanje:

  ima nadzor nad natjecanjem,

-    rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama  i ostalim propisima   koji se  primjenjuju u

   natjecanju, odnosno Odlukama IO ŽNS-a,  registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na

   odigrane utakmice u prvom stupnju

- vodi tablicu natjecanja,

-     utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,

-      prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,

-     priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja, 

  -      vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanju za “Fair play“,         

-      podnosi prijave protiv sudionika natjecanja pionira i juniora ŽNL koji prekrše odredbe ovih Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih   propisa HNS-a,

-   priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,

- najmanje dva puta godišnje podnosi Izvršnom odboru  i Plenumu klubova izvješće o radu.

 POVJERENIK ZA SUĐENJE

Članak 23.

Povjerenik za suđenje:

-   određuje suce za utakmice pionira i juniora  ŽNL

-     priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke  problematike,

-    sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,

  vodi brigu o suđenju na svim utakmicama

-   obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela ŽNS.

 

DISCIPLINSKI SUDAC

Članak 24.

Disciplinski sudac:

-    rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubov i pionira i juniora ŽNL,  njihovi igrači,

    treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju, a u skladu  s     Disciplinskim pravilnikom,

-   najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće Izvršnom odboru i Plenumu  klubova

    o svom radu s  prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad.

  OSTALE ODREDBE

Članak 25.

Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela natjecanja kao i načela Fair Play-a.

 KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Za povrede odredaba ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

Članak 27.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.

Članak 28.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor ŽNS-a, a u vremenu između sjednica Izvršnog odbora Natjecateljska komisija

Članak 29.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave na internetskim stranicama Saveza..

                                                                                                                               Dopredsjednik

Virovitica,14.07.2023.

                                                                                                                             Željko Stipanić s.r. Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće