Propozicije natjecanja zimskog prvenstva županije u malom nogometu za mlađe uzraste

  Zimsko prvenstvo za mlađe uzraste         07.01.2010.

Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza na svojoj sjednici održanoj dana 05. siječnja 2010. godine usvojio je prijedlog

 

P R O P O Z I C I J A

Natjecanja zimskog prvenstva županije u malom nogometu za mlađe uzraste za natjecateljsku godinu 2009/2010

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Natjecanje se organizira u 3 dobne kategorije i to :

 

Početnici                    - igrači rođeni 1999. godine i mlađi

Mlađi pioniri - igrači rođeni 1997. godine i mlađi

Pioniri                         - igrači rođeni 1995. godine i mlađi

 

 

Članak 2.

 

Sudionici zimskog prvenstva županije u malom nogometu za mlađe uzraste za natjecateljsku godinu 2009/2010 su slijedeći klubovi :

 

Početnici         ( U-10 )           - igrači rođeni 1999. godine i mlađi

 

1. NK"PAPUK"                     - Orahovica

2. NK"VIROVITICA"            - Virovitica

3. HNK"SUHOPOLJE"         - Suhopolje

4. NK"SLATINA"                  - Slatina

5. NK"MLADOST"               - Čačinci

 

 

Mlađi pioniri ( U-12 )            - igrači rođeni 1997. godine i mlađi

 

1. NK"PAPUK"                     - Orahovica

2. NK"VIROVITICA"            - Virovitica

3. HNK"SUHOPOLJE"         - Suhopolje

4. NK"SLATINA"                  - Slatina

5. NK"MLADOST"               - Čađavica

6. NK"PODRAVAC"             - Sopje

 

 

Pioniri             ( U-14 )           - igrači rođeni 1995. godine i mlađi

 

1. NK"PAPUK"                     - Orahovica

2. NK"VIROVITICA"            - Virovitica

3. HNK"SUHOPOLJE"         - Suhopolje

4. NK"SLATINA"                  - Slatina

5. NK"PITOMAČA"              - Pitomača

6. NK"NAPREDAK"             - Rušani

 

 

Članak 3.

Natjecanjem rukovodi povjerenik za natjecanje (u daljnjem tekstu : povjerenik).

 

SISTEM NATJECANJA :

 

Članak 4.

Natjecanje su odvija po skupinama i to za svaku dobnu kategoriju zasebno.

Svaku skupinu pojedine dobne kategorije čine sve momčadi koji sudjeluju u natjecanju.

 

Članak 5.

Natjecanje se odigrava prema dvokružnom bod sistemu, (svaka momčad igra 2 puta protiv drugih momčadi u skupini) a prema utvrđenom rasporedu i satnici koji su u prilogu propozicija i njihov su sastavni dio.

Sve utakmice igraju se u dane vikenda ( subota ili nedjelja) u vremenu od 9,00 do 13,00 sati u sportskim dvoranama u Virovitici, Slatini, Pitomači, Orahovici i Gradini

Prvenstvo počinje 16-17 siječnja 2010. godine, a završava 6-7 veljače 2010. godine  

 

Članak 6.

U slučaju nastupa pojedinih uzrasnih kategorija u drugim natjecanjima (turnirima) povjerenik za natjecanje može izmjeniti raspored odigravanja na način da se utakmice pojedine uzrasne kategorije odigraju drugi dan ali istog vikenda predviđenog za odigravanje pojedinog kola.

 

ORGANIZACIJA UTAKMICA :

 

Članak 7.

Organizaciju utakmica pojedinog kola provode klubovi domaćini i isti su se obvezni brinuti o uspješnosti organizacije pojedinog kola.

Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i biti će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika ŽNS VPŽ.

U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa odgovornosti povjerenika i ŽNS VPŽ svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom i odigravanjem utakmica.

Klub domaćin obvezan je osigurati zapisnik i osobu za vođenje zapisnika, mjeritelja vremena te je obvezan za dostavu svih zapisnika o odigranim utakmicama cijelog kola povjereniku za natjecanje u roku od 24 sata po odigranom kolu. Zapisnik o utakmici obavezan je voditi se prema obrascu priloženom uz propozicije.

Klub domaćin obvezan je osigurati najmanje dvije lopte za odigravanje utakmica i to za uzrast pionira U-10 lopte br. 4, dok su za uzrast pionira U-12 i U-14 obvezatne lopte br. 4 prema pravilima igre za mali nogomet-futsal (pravilo br. 2)

Klub domaćin obvezan je poduzeti sve mjere za sigurnost sudaca, ostalih službenih osoba kao i gostujućih momčadi za vrijeme odigravanja utakmica pa sve do napuštanja dvorane odgovarajućim prijevoznim sredstvom.

Klub domaćin obvezan je osigurati liječničku službu i dežurno vozilo tokom odigravanja pojedinog kola.

Klub domaćin obvezan je svakoj gostujućoj momčadi osigurati dovoljan broj osvježavajućih napitaka.

 

 

 

Članak 8.

Sve utakmice igraju se u sportskim dvoranama koje odredi klub domaćin. Dvorana za odigravanje utakmice moraju odgovarati pravilima igre za mali nogomet s minimalnim dimenzijama terena za igru ( dužina 38-42 m, širina 18-25 m).

Klubovi su dužni minimalno 20 (dvadeset) minuta prije odigravanja svake utakmice zapisničaru predati spisak igrača za pojedinu utakmicu.

 

Članak 9.

Za vrijeme odigravanja utakmica u igralištu, pored terena za igru na klupi se mogu nalaziti slijedeće službene osobe svake momčadi :

-         predstavnik kluba

-         trener

-         pomoćni trener

-         liječnik

-         fizioterapeut

-         zamjenski igrači u sportskoj opremi ( najviše 7 zamjenskih igrača)

Osim njih uz igralište mogu se nalaziti i slijedeće službene osobe :

-         zapisničar

-         mjeritelj vremena

-         dežurni liječnik s posebnom oznakom

-         liječnička služba i vozač dežurnih kola hitne pomoći

-         fotoreporteri i snimatelji s posebnim oznakama

-         potreban broj redara i organa reda vidljivo obilježenih

Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na određenom kolu. Predstavnik kluba mora imati pismenu punomoć izdanu od strane svog kluba koju dostavlja na uvid delegatu-sucu prije početka odigravanja pojedinog kola. Predstavnik kluba delegatu-sucu utakmice predaje sastav momčadi i športske iskaznice igrača, kao i dozvole za rad trenera, liječnika i fizioterapeuta. Predstavnik momčadi ima pravo sudjelovati u utvrđivanju identiteta igrača protivničke momčadi te kontrolirati upisane podatke u zapisnik te po sastavu zapisnika isti potpisati.

 

 

Članak 10.

Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba članova i navijača kao i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba.

 

PRAVO NASTUPA IGRAČA :

 

Članak 11.

U kategoriji pionira U-10 pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobnima a rođeni su nakon 01.01.1999. godine.

U kategoriji pionira U-12 pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobnima a rođeni su nakon 01.01.1997. godine.

U kategoriji pionira U-14 pravo nastupa imaju svi pravilno registrirani igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobnima a rođeni su nakon 01.01.1995. godine.

Rok valjanosti zdravstvenog pregleda iznosi 6 (šest) mjeseci.

Ukoliko je liječnik proglasio igrača zdravstveno sposobnim za određeno vrijeme koje je kraće od vremena određenog u prethodnom stavku, to upisuje u sportsku iskaznicu,a igrač može nastupiti najviše do dana kada ističe određeno vrijeme upisa sposobnosti.

Na utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri javne opomene.

Automatsku kaznu zabrane igranja jedne utakmice nastalu zbog tri javne opomene igrač izdržava na prvoj slijedećoj utakmici.

Nakon kraja prvog dijela natjecanja opomene se brišu te se ne prenose u drugi dio natjecanja.

U slučaju isključenja igrača na utakmici, isti nema pravo povratka u igru na istoj utakmici, ali ima pravo nastupa na narednoj utakmici.

U slučaju da je igrač isključen iz igre zbog ozbiljnije povrede pravila nogometne igre, te ga je zbog toga sudac po završetku utakmice prijavio, isti nema pravo nastupa do izricanja kazne od strane disiplinske komisije.

 

Članak 12.

Za nastup na pojedinoj utakmici momčad može prijaviti najviše 12 igrača. U kategoriji pionira U-10 momčad započinje igru sa vratarom i 5 (pet) igrača u polju, dok u kategoriji pionira U-12 i pionira U-14 momčad započinje igru sa vratarom i 4 (četiri) igrača u polju. Broj zamjena nije ograničen i vrše se tzv. leteće zamjene. Igrač koji nije ulazio u igru smatra se da nije nastupio na utakmici.

 

 

DELEGAT - SUDAC UTAKMICE :

 

Članak 13.

Za sve utakmice suce određuje povjerenik za suđenje određen od strane ŽNS VPŽ. Sudac određen od strane povjerenika za natjecanje na utakmici obnaša i dužnost delegata utakmice. Sve utakmice sudi jedan sudac.

Sudac-delegat utakmice prije početka utakmice obvezan je prekontrolirati zapisnik o utakmici te odmah po završetku iste zapisnik potpisati uz nazočnost predstavnika klubova. Ukoliko je bilo incidenata na utakmici sudac-delegat je dužan sastaviti i izvješće o utakmici u kojem će opisati incident.

Zapisnik o utakmici i eventualno izvješće o odigranoj utakmici vodi se prema obrascima utvrđenim za odigravanje malonogometne utakmice od strane HNS-a.

Sudac-delegat utakmice dužan je prije utakmice izvršiti identitet igrača prijavljenih u zapisnik utakmice.

Suci su dužni doći u dvoranu predviđenu za odigravanje utakmice najmanje 30 minuta prije vremena predviđenog za početak utakmice, pregledati teren u smislu Pravila igre i ustanoviti njegovu podobnost za igru. Ukoliko sudac utvrdi da teren nije podoban za igru i da se utakmice ne mogu igrati, dužan je o tome obavjestiti povjerenika za natjecanje.

 

Članak 14.

Sudac koji se u svezi sa svojim zaduženjima nedovoljno zalaže, ne provodi i ne pridržava se odluka nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje Pravila malonogometne igre ili propisa organa ŽNS VPŽ u svezi s nogometnim natjecanjem biti će izostavljn u jednom ili više kola a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se disciplinski postupak protiv suca.

Za izostavljanje od obavljanja dužnosti i pokretanje disciplinskog postupka nadležan je povjerenik za suđenje.

 

Članak 15.

Suci nisu odgovorni za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštečenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na uobičajen i normalan postupak radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.

 

PRAVILA IGRE :

 

Članak 16.

Natjecanje se provodi u skladu sa Pravilima igre za mali nogomet priznatih od strane Hrvatskog nogometnog saveza uz slijedeće izmjene :

PRAVILO 2. - LOPTA :

Pioniri U-10 igraju loptom br. 4 dimenzija 62-64 cm koja ima uobičajeni odskok.

Pioniri U-12 i U-14 igraju loptom br. 4 dimenzija 62-64 cm koja ne smije odskakati više od 65cm niti manje od 40 cm u prvom odskoku kada je spuštena s visine od 2 metra.

PRAVILO 3. - BROJ IGRAČA :

Pioniri U-10 započinju utakmicu sa 6 (šest) igrača od kojih je jedan vratar. Najveći broj zamjena je 6 (šest).

Pioniri U-12 i U-14 započinju utakmicu sa 5 (pet) igrača od kojih je jedan vratar. Najveći broj zamjena je 7 (sedam).

PRAVILO 5. - SUDAC :

Utakmicu sudi jedan sudac koji je ujedno i delegat utakmice.

PRAVILO 8. - TRAJANJE IGRE :

U kategoriji pionira U-10 igra se sastoji od dva dijela, od kojih svaki dio traje po 15 minuta, uz odmor između dva dijela koji ne može trajati duže od 2 minute. Kada je lopta izvan igre vrijeme se ne zaustavlja. Momčadi nemaju pravo na jedniminutni odmor (time-out).

U kategoriji pionira U-12 i U-14 igra se sastoji od jednog dijela koji traje 25 minuta bez odmora. Kada je lopta izvan igre vrijeme se ne zaustavlja. Svaka momčad imaj pravo na 1 (jedan) jedniminutni odmor (time-out) tijekom utakmice.

PRAVILO 12. - PREKRŠAJI I NESPORTSKO PONAŠANJE :

Neizravni slobodni udarac neće se dosuditi ako vratar, nakon što se oslobodio lopte, ponovno dodirne loptu upućenu od strane svog suigrača a da prethodno nije prešla središnju crtu, da njome nije igrao ili ju dotaknuo protivnički igrač.

PRAVILO 14. - AKUMULIRANI PREKRŠAJI :

Nema akumuliranih prekršaja.

PRAVILO 16. - UBACIVANJE NOGOM :

Prilikom ubacivanja lopte nogom (izvođenje auta) lopta mora mirovati i biti na uzdužnoj crti igrališta ili najviše 0,50 metara udaljena od nje i izvan terena za igru.

POSTUPAK ZA DOBIVANJE POBJEDNIKA UTAKMICE :

Ukoliko utakmica završi neodlučenim rezultatom neće se izvoditi udarci sa 6 (šest) metara radi dobivanja pobjednika utakmice.

OSTALE ODREDBE I NAPOMENE :

Vratar ubacuje loptu u igru rukom s bilo kojeg dijela kaznenog prostora. Lopta je u igri kada je ubačena izravno izvan kaznenog prostora u teren za igru.

Vratar je dužan ubaciti loptu u igru u roku od 4 (četiri) sekunde. Vratar ne smije kontrolirati loptu rukama, stopalima ili drugim dijelom tijela dulje od 4 (četiri) sekunde.

Momčad koja ubacuje loptu u igru ili izvodi slobodan udarac dužna je to izvesti u roku od 4 (četiri) sekunde.

Ukoliko se ubacivanje ili izvođenje udarca ne izvede kako je to navedeno u prethodna dva stavka dosuditi će se neizravan slobodan udarac za protivničku momčad s mjesta gdje je prekršaj načinjen odnosno s linije kaznenog prostora ako je prekršaj načinjem unutar kaznenog prostora.

Svi igrači protivničke momčadi, prilikom ubacivanje ili izvođenja slobodnog udarca dužni su se udaljiti od lopte najmanje 5 (pet) metara. U slučaju da se igrač ne udalji na propisanu udaljenost a igrač momčadi za koju je dosuđeno ubacivanje ili slobodan udarac izvede isti te protivnički igrač igra loptom isti će se kazniti opomenom.

Igrač koji namjerno stane ispred lopte i time ometa protivničkog igrača da izvede slobodan udarac, ubacivanje ili udarac iz kuta kazniti će se opomenom.

Igrač koji izvodi ubacivanje ili slobodan udarac, ako smatra da protivnički igrač nije na propisanoj udaljenosti od lopte može od suca zahtjevati da se igrač udalji na propisanu udaljenost na način da podigne ruku u zrak i zatraži od suca da udalji protivničkog igrača. U tom slučaju sudac je dužan udaljiti protivničkog igrača na propisanu udaljenost te znakom zviždaljke označiti kada se ubacivanje ili slobodan udarac mogu izvesti. Ukoliko igrač momčadi zatraži od suca da udalji protivničkog igrača te potom izvede ubacivanje ili slobodan udarac prije nego što to sudac svojim znakom dozvoli biti će kažnjen opomenom.

Klizeći start dozvoljen je samo ako je predmet klizećeg starta lopta koja nije u igrajućem prostoru protivničkog igrača, tj. ako u trenutku uklizavanja protivnički igrač nije u mogućnosti igrati loptom. U protivnom dosuditi će se direktan slobodan udarac za protivničku momčad sa mjesta gdje je igrač koji je uklizao igrao loptom.

 

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE :

 

Članak 17.

Suspendirana momčad ne može nastupiti na prvenstvu.

 

ŽALBA :

 

Članak 18.

Žalba na utakmicu podnosi se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.

Žalba po svim osnovama moraju se najaviti brzojavno, telefaksom ili e-mailom najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice. Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u 2 (dva) primjerka, zajedno s dokazom o uplaćenoj taksi u roku od 3 (tri) dana od dana odigravanja utakmice.

Ukoliko rok za žalbe istiće nedjeljom ili na državni praznik isti se produžava na prvi slijedeći radni dan.

Odluke o podnijetim žalbama donose se prije odigravanja slijedećeg kola ako je to moguće, ali najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema žalbe.

Visina takse na žalbu po svim osnovama utvrđuje Izvršni odbor ŽNS VPŽ.

Taksa se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.

 

Članak 19.

Nenajavljene, neblagovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.

Pri ocjeni pravovremenosti žalbe uzima se u obzir datum na poštanskom žigu, preporučenog pisma ili telegrama, datum na telefaks potvrdi o žalbi poslanoj telefaksom ili datum na novčanoj uplatnici.

 

Članak 20.

Žalbe na odluke Povjerenika za natjecanje podnose se Komisiji za žalbe ŽNS VPŽ u roku od 3 (tri) dana od dana uručenja odluke.

Odluke o podnijetim žalbama na odluke Povjerenika za natjecanje donose se najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema žalbe.

Odluke komisije za žalbe ŽNS VPŽ su konačne i na njih nema mjesta žalbi.

Ako organ u drugom stupnju ne riješi žalbu u predviđenom roku, smatra se da žalba nije usvojena, a oštećena strana ima pravo podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravilnika o nogometnim natjecanjima, odnosno prijedlog za ponavljanje postupka po odredbama disciplinskog pravilnika ŽNS VPŽ.

Rok za podnošenje prijedloga je 8 (osam) dana po isteku roka za donošenje odluke o žalbi.

 

REGISTRACIJA UTAKMICE :

 

Članak 21.

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forte), utakmica će se registrirati postignutim rezultatom.

Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana odigravanja.

U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke o žalbi.

Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane povjerenika za natjecanje ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenim Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

 

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST :

 

Članak 22.

O disciplinskim prekršajima koji naprave klubovi, igrači, treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinska komisija na osnovu odredbi Disciplinskog pravilnika ŽNS VPŽ i Kriterija za djelovanje disciplinskog suca ili  disciplinske komisije.

 

OBNAVLJANJE LIGE :

 

Članak 23.

U natjecateljskoj godini 2009/10 liga u kategoriji pionira U-10 broji 5 klubova, dok u kategoriji pionira U-12 i U-14 broji 6 klubova. Na kraju natjecateljske godine 2009/10 posljednje plasirana momčad u svakoj dobnoj kategoriji ima pravo na igranje kvalifikacija sa ostalim zainteresiranim momčadima koje žele nastupiti na prvenstvu u slijedećoj natjecateljskoj godini .

U natjecateljskoj godini 2010/11 liga se može povećati, u svim kategorijama, na najviše 8 momčadi. Nastup u natjecateljskoj godini 2001/11 mogu ostvariti klubovi koji u redovitom natjecanju koje se provodi u orgnizaciji HNS ili ŽNS VPŽ imaju kategorije pionira u kojoj se žele natjecati, prihvate propozicije natjecanja te osiguraju potrebne termine u sportskim dvoranama na području županije Virovitičko-podravske za odigravanje jednog kola natjecanja u svakoj dobnoj kategoriji. U slučaju prijave više od 3 (tri) nova kluba za takmičenje u natjecateljskoj godini 2010/11 odigrati će se kvalifikacije u kojima će sudjelovati sve novo prijavljene momčadi u pojedinoj dobnoj kategoriji te posljednje plasirana momčad iz natjecateljske godine 2009/10. U slučaju kvalifikacija natjecanje će se igrati po jednostrukom bod sistemu.

 

Članak 24.

Ako se iz bilo kojeg razloga prije ili u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2009/10 pojavi prazno jedno ili više mjesta liga se ne popunjava. Rezultati klubova i momčadi se računaju do trenutka kada su nastupali dok se ostale neodigrane utakmice registriraju rezultatom 3:0 (par forte).

 

UTVRĐIVANJE PLASMANA :

 

Članak 25.

Momčad koji pobijedi na utakmici osvaja tri boda dok kod neriješenog rezultata svaka momčad osvaja po 1 bod.

Plasman na tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako momčadi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između danih i primljenih zgoditaka. U slučaju iste razlike zgoditaka bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla veći broj zgoditaka. Ako su postigli isti broj zgoditaka odlučuje bolji omjer u međusobnim susretima. Ako je i to isto odlučuje ždrijeb.

U slučaju da momčadi osvoje isti broj bodova, a odlučuje se o pobjedniku ili o posljednje plasiranoj momčadi, o plasmanu će se odlučiti prema dodatnoj tablici zainteresiranih momčadi od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova.

Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između postignutih i primljenih golova. Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova i to:

- jedna utakmica po kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba,

- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu, ako su u kombinaciji tri kluba,

- potreban broj utakmica, po jednostrukom bod sustavu, ako su u kombinaciji četiri ili više klubova. Te utakmice odigravaju se odmah po završetku posljednje utakmice zadnjeg kola, neovisno za svaku uzrasnu kategoriju.

 

Članak 26.

Ukupan pobjednik je klub koji osvoji najveći ukupan broj bodova i to kada se zbroje bodovi svih momčadi u natjecanju. Svaka momčad za konačan plasman u pojedinim dobnim kategorijama dobiva slijedeći broj bodova :

za 1. mjesto     - 15 bodova,

za 2. mjesto     - 10 bodova,

za 3. mjesto     -   5 bodova,

za 4. mjesto     -   3 bodova,

za 5. mjesto     -   2 bodova,

za 6. mjesto     -   1 bod

Broj bodova svake momčadi za konačan plasman uvećava za broj bodova osvojen u natjecanja čime se dobiva ukupan broj bodova.

 

PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA :

 

Članak 27.

Na svim utakmicama iz natjecanja ulaznice se ne naplaćuju. Prihode koje osigura domaćin pojedinih turnira od marketinga, reklama oglasa ili drugih izvora  koja ostaju u cijelosti klubu domaćinu.

 

 

 

 

 

Članak 28.

 

Svi klubovi domačini obvezani su osigurati slijedeće uvjete te platiti slijedeće troškove :

-         osigurati zapisničara i mjeritelja vremena za utakmice pojedinog kola kada su određeni za domačina

-         osigurati rezervnu garnituru dresova (markera)

-         osigurati napitak za igrače svih momčadi i službene osobe

-         platiti kazne po pravomočnim odlukama Disciplinskog suca za igrače, djelatnike i članove svog kluba

 

Članak 29.

Troškove vođenja natjecanja i funkcioniranja lige namiriti će klubovi učesnici ukoliko se iz prihoda sponzora ne prikupe dostatna novčana sredstva.

 

NAGRADE :

 

Članak 30.

Klub koji bude ukupan pobjednik osvaja prijelazni pehar ŽNS VPŽ na kojem se upisuje njegovo ime i godina osvajanja prvenstva.

Pored prijelaznog pehara ŽNS VPŽ ukupnom pobjedniku dodjeljuje i pehar u trajno vlasništvo.

Momčadi za osvojeno prvo mjesto u svakoj uzrasnoj kategoriji ŽNS VPŽ dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo.

Momčadi za osvojeno drugo mjesto u svakoj uzrasnoj kategoriji ŽNS VPŽ dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo.

Momčadi za osvojeno treće mjesto u svakoj uzrasnoj kategoriji ŽNS VPŽ dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo.

Pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem strijelcu, igrači i vrataru u svakoj uzrasnoj kategoriji zasebno.

Pehar za fair play dodijeljuje se klubu temeljem ljestvice koju vodi Povjerenik za natjecanje.

 

Članak 31.

Najbolji igrač i vratar proglasiti će nogometni instruktor ŽNS VPŽ na temelju prijedlog trenera svih momčadi.

Najbolji strijelac biti će igrač koji je postigao najviše pogodaka. Ukoliko dva ili više igrača postignu jednak broj pogodaka podijeliti će mjesto.

 

OPREMA MOMČADI :

 

Članak 32.

Svaka momčad dužna je na utakmicama nastupiti u boji koju je prijavila prije početka natjecanja. Boja prijavljenih dresova svih momčadi objavljena je u prilogu ovih propozicija. Ako klub ne nastupi u prijavljanoj boji obvezan je nastupiti u boji dresa drugačijoj od boje drese protivničke momčadi. Ukoliko momčad ima boju dresa kao protivnička momčad a tu boju nije prijavila prije početka natjecanja dužna je nastupiti u rezervnim dresovima (markerima) koje je odigurao domačin.

Svi igrači morajuna dresovima imati brojeve. Brojevi na dresovima moraju biti identični onima koji su upisani u zapisnik utakmice.

 

TIJELA NATJECANJA :

Članak 33.

Tijala natjecanja su :

-         Povjerenik za natjecanje

-         Povjerenik za suđenje

-         Disciplinska komisija

 

POVJERENIK ZA NATJECANJE :

 

Članak 34.

Povjerenik za natjecanje :

-         ima nadzor nad natjecanjem u zimskom prvenstvu županije u malom nogometu za mlađe uzraste,

-         rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim pravilnicima koji se primjenjuju u natjecanju,

-         registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju,

-         vodi tablicu natjecanja,

-         vodi evidenciju opomenutih igrača te je dužan obavjestiti klub o eventualnoj automatskoj kazni zabrane igranja istih,

-         utvrđuje satnicu te odobrava promjenu termina, satnice i mjesta odigravanja pojedinog kola,

-         prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,

-         vodi evidenciju uspješnosti klubova u natjecanje za trofej fair play i Trofej za najboljeg strijelca u svakoj uzrasnoj kategoriji zasebno,

-         podnosi prijave protiv sudionika natjecanja koji prekrše odredbe ovih propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima i Kodeksu o ponašanju,

-         priprema i predlaže sve normativne akte i odluke potrebne za natjecanje,

-         usko surađuje sa Komisijom za mali nogomet ŽNS VPŽ dostavljajući sve potrebno za nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije

 

POVJERENIK ZA SUĐENJE :

 

Članak 35.

Povjerenik za suđenje :

-         određuje suce-delegate za utakmice,

-         priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke problematike,

-         vodi brigu o suđenju na svim utakmicama,

-         prati suđenje kroz sredstva javnog priopćavanja,

-         prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,

-         informira nadležne organe o potrebi preuzimanja odgovarajućih mjera,

-         po završetku natjecanja izrađuje i daje izvješće o suđenju,

-         obavlja i druge dužnosti koje mu povjere organi ŽNS VPŽ,

-         usko surađuje sa Komisijom za mali nogomet ŽNS VPŽ dostavljajući sve potrebno za nesmetano informiranje svih čimbenika unutar i van organizacije.

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA :

 

Članak 36.

Disciplinska komisija formira se za svaku uzrasnu kategoriju zasebno i čine je treneri svih momčadi. Pri rješavanju po prijavama i prekršajima pravo glasovanja nemaju treneri koji radu u klubo protiv kojeg se vodi postupak. Popis trenera svih momčadi objavljen je u prilogu ovih propozicija.

Disciplinska komisija :

-         rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koji su počinili klubovi sudionici natjecanja, njihovi igrači, treneri, suci i ostali nogometni djelatnici u natjecanju a u skladu s Disciplinskim pravilnikom,

-         podnosi izvješće IO ŽNS VPŽ o svom radu i dostavlja prijedloge oko eventualnih mjera za uspješniji rad

 

OSTALE ODREDBE :

 

Članak 37.

Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbi Propozicija natjecanja, odluka organa natjecanja kao i načela Fair play-a .

 

Članak 38.

Sva tijela natjecanja imaju pravo koristiti fotografske,audio i vizualne materijale igrača, službenih osoba kao i ime kluba, amblem i dres momčadi u komercijalne svrhe unutar natjecanja. Klubovi su obvezni na zahtjev svakog tijela natjecanja bez naknade dostaviti odgovarajuće materijale kao i potrebnu dokumentaciju za promociju lige.

 

KAZNENE ODREDBE :

 

Članak 39.

Za povrede odredbi ovih propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci-delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika ŽNS VPŽ.

 

 

Članak 40.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila za mali nogomet, Odluke međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a i ŽNS VPŽ-e te ostalih propisa i odluka HNS-a i ŽNS VPŽ-e.

 

 

Članak 41.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor ŽNS VPŽ.

 

Članak 42.

Ove Propozicije utvrđene su na sastanku inicijativnog odbora i klubova sudionika natjecanja te stupaju na snagu danom usvajanja na sjednici Izvršnog odbora ŽNS VPŽ.

 

 

                                                                                              Predsjednik : Đuro Bukvić, s.r.Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće