Propozicije 2.ŽNL

  Propozicije         17.08.2021.

Izvršni odbor Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije je na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine usvojio

P R O P O Z I C I J E

NATJECANJA ZA PRVENSTVO

2.ŽNL ZAPAD I ISTOK

ZA NATJECATELJSKU 2021/22. GODINU

 

OPĆE ODREDBE – SUDIONICI, SASTAV LIGA I KALENDAR NATJECANJA

Članak 1.

U vezi s Odlukom  Izvršnog odbora  Županijskog nogometnog saveza Virovitičko-podravske županije od 15.07.2021. godine  u 2. ŽNL ZAPAD i ISTOK( u daljnem tekstu 2.ŽNL)  u natjecateljskoj 2021/22.godini  su slijedeći klubovi:

SASTAV 2. ŽNL ZAPAD:

 1. NK „BILOGORA 1947“,Špišić Bukovica
 2. NK „CROATIA“, Grabrovnica
 3. NK „CRNAC“,Crnac
 4. NK „DINAMO“,Kapela Dvor
 5. NK „DRAVA“,Terezino Polje
 6. NK „KLADARE“,Kladare
 7. NK „MLADOST“,Vukosavljevica
 8. NK „PODRAVEC“,Dinjevac
 9. NK „SOKOL“,Milanovac
 10. NK „SVETI ĐURAĐ“,Sveti Đurađ

 SASTAV 2. ŽNL ISTOK:

 1. NK „ĆERALIJE“,Ćeralije
 2. NK „DINAMO“, Josipovo
 3. NK „DOŠK“,Dolci
 4. NK „GRABIĆ“,Grabić
 5. NK „KRČEVINA“,Čađavački Lug
 6. NK „MLADOST 1930“,Čađavica
 7. NK „MLADOST“,Bakić
 8. NK „MUNJA“,Veliki Rastovac
 9. NK „STANDARD“,Nova Šarovka
 10. NK „ZRINSKI“,Nova Bukovica

Članak 2.

Ligom rukovodi Županijski nogometni savez Virovitičko-podravske županije(u daljnjem tekstu ŽNSVPŽ). Odluku o organizaciji vođenja lige donosi Izvršni odbor ŽNSVPŽ.

Članak 3.

Natjecanje se odvija po dvostrukom bod sustavu i to u dvije nogometne polu sezone, jesen i proljeće.

Utakmice se igraju subotama ili nedjeljama.

Članak 4.

Raspored parova se utvrđuje izvlačenjem broja pojedinog sudionika i to predstavlja ključ za primjenu Bergerove tablice.

Kalendar natjecanja donosi Vodstvo natjecanja. Utvrđeni termini u Kalendaru natjecanja ne mogu se mijenjati osim u slučaju više sile. U tom slučaju Povjerenik za natjecanje može izvršiti promjenu termina i satnice pojedine utakmice ili cijelog kola, ili izvršiti zamjenu domaćinstva za pojedinu utakmicu. Za vrijeme epidemije COVID-19, ukoliko se dogodi da se u nekom klubu pojavi zaraza na COVID – 19 kod najmanje pet (5) igrača (što se dokazuje pozitivnim PCR testom ili drugim testom koji u odgovarajućem trenutku bude propisan kao dokaz za postojanje zaraženosti) ili nadležni epidemiolog donese potpisanu odluku o izolaciji najmanje pet (5) igrača, povjerenik za natjecanje će na dokumentirani zahtjev kluba odgoditi utakmicu na najmanje deset dana, ovisno o rasporedu natjecanja i obvezama klubova.

Zahtjev za odgodom utakmice, mora biti potpisan od ovlaštene osobe kluba uz predočenje pozitivnih nalaza ili potvrde nadležnog epidemiologa.

Posljednje kolo prvenstva igra se istog dana i u isto vrijeme.

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 5.

Organizaciju utakmice provode klubovi koji igraju na domaćem terenu i obvezni su brinuti o uspjehu organizacije utakmice.

Klub domaćin isključivo je nadležan za red i sigurnost prije, tijekom i nakon utakmice i bit će pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, te može biti kažnjen u skladu sa odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

U slučaju nastanka štete, klub domaćin oslobađa ŽNSVPŽ svih zahtjeva za naknadu štete nastale organizacijom utakmice.

Nogometna rukovodstva sa sjedištem u mjestu odigravanja utakmica obvezna su pružiti svu neophodnu pomoć za uspješnu organizaciju utakmice. Svi klubovi 2.ŽNL obvezni su imati ispravan PC uređaj, printer i mogućnost spajanja na internet.

Članak 6.

Klub domaćin je obvezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegata i gostujuće momčadi prije, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta - stadiona.

Klub domaćin je obvezan na svim prvenstvenim utakmicama osiguratii dežurno vozilo, koje mora biti na igralištu - stadionu pola sata prije početka utakmice.

Klub domaćin obvezan je postupiti u skladu s odredbama ovog članka jer se u protivnom utakmica neće odigrati, a isti će snositi sve posljedice neodigravanja utakmice.

Članak 7.

Prvenstvene utakmice klubova 2. ŽNL moraju se igrati na igralištima koja u svemu odgovaraju propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima i koja su registrirana od strane nadležnog nogometnog tijela.

Članak 8.

Za odigravanja utakmica 2. ŽNL klub domaćin obvezan je osigurati najmanje tri (3) ispravne lopte koje u svemu moraju odgovarati Pravilima nogometne igre.

U slučaju da se utakmica igra na snijegom pokrivenom terenu, lopte moraju biti vidljive boje.

Članak 9.

Točenje alkoholnih pića podliježe Zakonu o sprečavanju nereda na športskim terenima i Pravilniku o sigurnosti na nogometnim utakmicama.Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena i u zaštitnim kabinama, zabranjena je upotreba duhanskih proizvoda.

Za vrijeme odigravanja prvenstvenih utakmica, u igralištu pored terena, u kućicama za pričuvne igrače mogu se nalaziti slijedeće službene osobe:

˗ predstavnici klubova s licencom ŽNS-a .

˗ treneri uz obvezno posjedovanje licence ŽNS-a („C“ licenca za seniore uz obavezne ugovore o treniranju),

˗ zamjenski igrači u sportskoj opremi (po sedam),

˗ fizioterapeuti u sportskoj opremi i licencom ŽNS-a.

˗ liječnici klubova s licencom ŽNS-a

˗ rukovoditelj osiguranja s licencom ŽNS-a.

 U igralištu s unutarnje strane ograde, mogu se još nalaziti:

˗ najmanje četiri dodavača lopti obučenih u sportsku opremu različite boje od boje dresova obje momčadi,

˗ fotoreporteri i snimatelji s odgovarajućim oznakama

 Članak 10.

Klub domaćin dužan je osigurati odvojeno područje na tribinama za gostujuće navijače, te u slučaju očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, izdvojiti posebni ulaz za taj dio gledališta.

Gostujući klub dužan je najmanje 48 sati prije utakmice obavijestiti kluba domaćina o načinu i organizaciji dolaska većeg broja navijača.

Za nerede ili izgrede koji se dogode u dijelu igrališta koji je rezerviran za gostujuće navijače, gostujući klub ima objektivnu odgovornost te podliježe disciplinskim sankcijama.

Članak 11.

Klubovi su odgovorni za ponašanje svojih igrača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba. Promocija ili objava, na bilo koji način, političkih poruka ili bilo kojih drugih političkih djelovanja unutar ili u neposrednoj blizini stadiona strogo je zabranjena uoči, tijekom ili nakon završetka utakmice

PRAVO NASTUPA

Članak 12.

Pravo nastupa u kategoriji SENIORA imaju svi pravilno registrirani igrači koji su na dan utakmice navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama, temeljem odredbi Pravilnika o registraciji klubova i igrača HNS-a i Pravilnika o statusu igrača HNS-a.

Iznimno, na prvenstvenim utakmicama mogu nastupiti i igrači koji su na dan utakmice navršili 16 godina života, a kojima je ovlašteni liječnik odobrio nastup za seniorsku momčad (specijalistički liječnički pregled).

Sa specijalističkim liječničkim pregledom, sve dok je na snazi, igrač može nastupiti na svim utakmicama i u slučaju da je rok valjanosti redovnog pregleda istekao.

Na utakmicama 2. ŽNL mogu nastupiti samo oni igrači koji su proglašeni zdravstveno sposobni. Rok valjanosti liječničkog pregleda vrijedi 6 (šest) mjeseci od dana obavljenog pregleda.

Klub za koji igrač nastupa obvezan je u sustav COMET upisati da je igrač liječnički pregledan i do kada vrijedi liječnički pregled.

Igrač koji nije liječnički pregledan, odnosno koji nije obavio liječnički pregled u određenom roku ili kome je od strane liječnika zabranjeno igranje, kao i igrač kome liječnički pregled nije upisan u sustav COMET ne može nastupiti na javnoj utakmici

Na prvenstvenim utakmicama nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog tri opomene.

Automatsku kaznu zabrane igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobivene tri opomene,igrač izdržava na prvoj sljedećoj prvenstvenoj utakmici. Tijelo koje vodi natjecanje obvezno je pismeno izvijestiti klub o igračima koji su pod automatskom kaznom, a klubovi su obvezni tijelo koje vodi natjecanje izvijestiti o broju opomena igrača koji se tijekom prvenstva registrira za klub.

Članak 13.

U natjecanju 2. ŽNL, dopušten je nastup najviše dva (2) igrača strana državljana na utakmici.

Igračima iz prethodnog stavka ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo, od kojih je jedno hrvatsko, te igrači iz zemalja članica Europske unije.

Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ukoliko nije ušao u igru.

Članak 14.

Na prvenstvenim seniorskim utakmicama mogu biti imenovana do najviše sedam (7) zamjenskih igrača, koji mogu zamijeniti najviše pet (5) igrača.

DELEGAT UTAKMICE

Članak 15.

Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik natjecanja 2. ŽNL određuje delegata koji zastupa rukovodstvo natjecanja, kontrolira suđenje i ima vrhovni nadzor na utakmici.

Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice (zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici) sačiniti odmah po završenoj utakmici u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.

Kompletan zapisnik, DVD snimljene utakmice, te svu ostalu službenu dokumentaciju, delegat dostavlja u Sjedište lige u roku od 48 sata nakon odigrane utakmice.

Po jedan primjerak kompletnog zapisnika, delegat uručuje službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.

Delegat je dužan ODMAH nakon odigrane utakmice, telefonski izvijestiti Povjerenika o rezultatu utakmice (do 10 minuta).

Delegat rukovodi sastankom službenih osoba i predstavnika klubova pred utakmicu, a koji se održava 60 minuta prije početka utakmice. Sportska oprema prezentirana i utvrđena na sastanku, te zapisnički konstatirana ne može se više samovoljno mijenjati. Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.

Članak 16.

Za svaku seniorsku prvenstvenu utakmicu obvezno se sačinjava zapisnik o odigranoj utakmici u COMET sustavu kojeg je utvrdio HNS. Klub domaćin obvezan je delegatu utakmice staviti na raspolaganje PC uređaj i osigurati zapisničara.

Delegat, sudac i službeni predstavnici klubova obvezno se brinu o pravilnom unošenju podataka u zapisnik utakmice, koji su obvezni svojeručno potpisati.

SUCI UTAKMICE

Članak 17.

Za sve prvenstvene utakmice Povjerenik za suđenje određuje suce sa Viših lista i županijskih lista.

Članak 18.

Sudac je obvezan u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno potpisati. Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije, za vrijeme i poslije utakmice.

Članak 19.

Prvenstvene utakmice sude suci s Viših lista i županijskih.

Ukoliko na utakmicu ne dođu sudac i pomoćni suci, klubovi će se sporazumjeti da utakmicu može suditi jedan od nazočnih sudaca s Liste sudaca za suđenje  ŽNL, Prve, Druge , Treće HNL i 4.NL.

Ako se klubovi ne sporazumiju, delegat utakmice će odlučiti koji će sudac ( koji ispunjava uvjete da se nalazi na Listi sudaca za suđenje saveznog ranga HNL-a ) suditi utakmicu, a on si odabire pomoćnike a  to treba zapisnički utvrditi.

Članak 20.

Sudac koji se u svezi s obavljanjem svoje dužnosti nedovoljno zalaže ili se ne pridržava odnosno ne provodi zaključke, odluke i upute nadležnih organa ili koji pokaže nedovoljno poznavanje PNI ili propisa organa HNS-a, a u svezi s nogometnim natjecanjima, biti će izostavljen u jednom ili više kola, a u ponovljenom ili težem slučaju pokrenuti će se i disciplinski postupak.

Za izostavljanje od obavljanja dužnosti nadležan je Povjerenik za suđenje.

Članak 21.

Sudac (ili kada je primjenjivo pomoćni sudac) nije odgovoran za bilo kakav oblik ozljede igrača, službene osobe ili gledatelja, bilo kakav oblik oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, tvrtka, savez ili slično tijelo, zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre u odnosu na normalni postupak potreban radi održavanja, odigravanja i kontrole utakmice.

TEREN ZA IGRU I STADIONI – UVJETI ZA ODIGRAVANJE PRVENSTVENIH UTAKMICA

Članak 22.

Prvenstvene utakmice mogu se igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.

Minimalne dimenzije terena za igru su 95x55 metra.

Domaći klub obvezan je pripremiti teren tako da bude potpuno pripremljen za odigravanje utakmice.

Ukoliko gostujući klub ima primjedbe na nepravilnosti mjera na igralištu, dužan je to u pismenom obliku predati sucu utakmice, na sastanku sudaca, delegata i predstavnika klubova, 60 minuta prije početka utakmice.

Pregled terena mora se obaviti u nazočnosti oba kapetana i to u vrijeme određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled se može obaviti i ranije, ali istog dana i uz obveznu nazočnost kapetana obje momčadi i suca utakmice.

Da li je teren nepodoban za igru zbog nevremena ili zbog nečeg drugog, što spada u višu silu, odlučuje jedino sudac, koji je određen suditi utakmicu.

Sudac i delegat obvezni su unijeti u zapisnik utakmice donijeti odluku o nepodobnosti terena i zapisnik dostaviti u Sjedište lige u roku od 24 sata, uz prethodnu obavijest telefonom.

Delegat je dužan o eventualnoj odluci o nesposobnosti terena izravno komunicirati s Povjerenikom lige putem telefona.

Članak 23.

Na terenu za igru za vrijeme odigravanja utakmice zabranjen je bilo koji oblik reklamiranja.

Na mrežama, kutnim zastavicama ili vratima ne može biti izvješen reklamni materijal ili pribor (npr. kamere, mikrofoni i sl.). Također je zabranjena reprodukcija logotipa na travnatom dijelu terena za igru (korištenjem lasera i sl.)

Članak 24.

Igrališta na kojima se odigravaju utakmice 2.ŽNL mora biti registrirana od strane  ŽNS, a rješenje o registraciji igrališta biti istaknuto na vidnom mjestu u prostoriji za pisanje zapisnika.

Igrališta moraju imati punu ogradu visine 1.20 metara, udaljenu od uzdužnih linija najmanje 2 metra i od poprečnih linija 3 metra.

Igralište mora imati koridor dimenzija 3.00 metara širine (minimum) x 2.00 metara visine (minimum).

Stadion mora imati kapacitet za najmanje 500 gledatelja.

Igralište u svom sastavu mora imati:

˗ 2 svlačionice s najmanje 20 mjesta svaka,

˗ 2 kupaonice s toplom vodom i odgovarajućim brojem tuševa ( minimalno po 4 ),

˗ sanitarni čvor, odvojen od publike i sanitarni čvor za gledatelje,

˗ prostoriju za pisanje zapisnika,

˗ prostoriju za suce,

˗ uz uzdužnu crtu igrališta natkrivene 2 kabine za igrače i službene osobe (najmanje 12 osoba),

˗ kabinu za delegata, liječnika.

 

Članak 26.

Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za sastanak službenih osoba i predstavnika klubova, koji će se održati 60 minuta prije početka utakmice pod rukovodstvom delegata utakmice, a kojem su obvezni prisustvovati:

- sudac utakmice,

- predstavnici klubova,

- rukovoditelj osiguranja kluba domaćina,

- rukovoditelj stadiona kluba domaćina(po potrebi)

- odgovorna osoba za provođenje epidemioloških mjera (po potrebi)

U slučajevima kada to ocijeni potrebnim delegat može zatražiti da sastanku prisustvuju i rukovoditelji pojedinih službi i tijela uključenih u organizaciju utakmice.

Na sastanku se obavlja provjera svih obavljenih zadataka u pripremi za odigravanje utakmice koji proizlaze iz odredbi Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Propozicija natjecanja, Odluke o sigurnosti na nogometnim utakmicama, Zakona o javnom okupljanju, te ostalih odluka Izvršnog odbora HNS-a.

NOGOMETNI TRENERI

Članak 27.

Trener može obavljati svoju dužnost na prvenstvenim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad (licencu) izdanu od Instruktora Središta. Za 2. ŽNL obavezna je minimum C licenca.

Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude u ograđenom djelu igrališta, predviđen za zamjenske igrače i službene osobe, niti da bude upisan u zapisnik kao trener.

Trener je obvezan prisustvovati utakmici koju igra momčad za koju je licenciran. Delegat je obvezan upisati u zapisnik i izvještaj s utakmice ukoliko neka momčad nema trenera ili trener utakmicu napusti prije završetka.

ZABRANA NASTUPA ZBOG SUSPENZIJE

Članak 28.

Suspendirana momčad ne smije nastupiti na javnoj utakmici sve dok traje suspenzija.

ŽALBA

Članak 29.

Žalbe na utakmice podnose se Povjereniku lige koji ih rješava u prvom stupnju. Žalbe po svim osnovama moraju se najaviti preporučenom poštom ili e-mailom u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice. Žalbe u zadnja tri kola dostavljaju se u roku od 24 sata od odigrane utakmice. Obrazloženje žalbe, s dokazom o uplaćenoj taksi u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.

Za utakmice posljednja tri kola prvenstva, žalbe se najavljuju i dostavljaju u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice.

Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se produžava na prvi slijedeći radni dan.

Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe, odnosno dva (2) dana slučaju žalbe na utakmice iz posljednja tri kola prvenstva.

PRISTOJBE NA ŽALBU

Članak 30.

Iznos pristojbe na žalbu utvrđuje Izvršni odbor HNS.

Iznos pristojbe na žalbu i svaka izmjena pristojbi objavljuje se u Službenom glasilu HNS.

Pristojba se vraća podnositelju ukoliko se u potpunosti žalba usvoji.

ŽALBENI POSTUPAK

Članak 31.

Nenajavljene, nepravovremene ili nedovoljno taksirane žalbe neće biti uzete u postupak, već će biti odbačene, a utakmica će biti registrirana postignutim rezultatom.

Pri ocjeni blagovremenosti žalbe, uzima se u obzir datum na poštanskom žigu preporučenog pisma ili brzojava, datum na telefax potvrdi o žalbi odaslanoj telefaxom ili datum na novčanoj uplatnici.

Članak 32.

Žalbe na odluke Povjerenika lige podnose se Komisiji za žalbe  u roku od pet (5) dana od dana uručenja odluke.

U tri posljednja kola, rok za podnošenje žalbe je dva (2) dana. Žalba se podnosi preko Povjerenika lige, čija se odluka žalbom pobija.

Odluka u drugom stupnju mora biti donijeta u roku od deset (10) dana, a u slučaju žalbe iz stavka 2. ovog članka u roku od dva (2) dana od dana prijema žalbe.

Protiv odluke Komisije za žalbe ne može se uložiti žalba.

Žalbe na odluke Disciplinskog suca podnose se Komisiji za žalbe u roku od osam(8) dana od uručenja odluke.

Odluke o podnijetim žalbama na odluke Disciplinskog suca donose se najkasnije u roku od tri (3) mjeseca.

REGISTRACIJA UTAKMICE

Članak 33.

Ako na utakmici nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3-0 (bez borbe), utakmica se registrira sa postignutim rezultatom.

Odigrane utakmice registrira Povjerenik lige u pravilu najkasnije u roku od 14 dana od dana odigravanja.

U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi, odnosno do izvršenja te odluke. Registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika lige, ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST

Članak 34.

O disciplinskom prekršajima koje naprave klubovi, igrači, suci, treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinski sudac  2.ŽNL na osnovu odredbi Disciplinskog pravilnika HNS.

PRAVO PRVAKA

Članak 35.

Pravaci  2.ŽNL Istok i Zapad stječu pravo nastupa u 1.ŽNL  u  natjecateljskoj 2022/2023..

U  1.ŽNL  mogu ući samo klubovi koji ispunjavaju uvjete navedene u Odluci o uvjetima/kriterijima za natjecanje u 1.ŽNL.

OBNAVLJANJE LIGE

Članak 36.

Na kraju prvenstva 2021/2022. iz  2.ŽNL (Istok i Zapad) posljednje plasirani klub obavezno ispada iz lige.

U 2.ŽNL  izravno ulaze prvaci (ili klub do 3.mjesta) III ŽNL Zapad i Istok  te klubovi koji su ispali iz 1.ŽNL.

U 2. ŽNL mogu ući samo klubovi koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o uvjetima za natjecanje u 2. ŽNL.

Članak 37.

Ako se iz bilo kojih razloga u tijeku natjecanja u natjecateljskoj godini 2021/2022. u prazni jedno ili više mjesta lige se ne popunjavaju.

UTVRĐIVANJE PLASMANA

Članak 38.

Klub koji pobijedi na utakmici, osvaja tri boda, a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod.

Ako klubovi osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između dati i primljenih zgoditaka. U slučaju iste razlike zgoditaka, bolje mjesto na tablici zauzima momčad koja je postigla više zgoditaka, a ako su postigli isti broj zgoditaka dijele mjesta koja im pripadaju.

Ukoliko se radi o mjestu koje odlučuje o plasmanu u drugi dio natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova u prvom djelu natjecanja.

Ukoliko se radi o mjestu koje osigurava prijelaz u viši rang ili prijelaz u niži rang natjecanja u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama postigli klubovi sa jednakim brojem bodova u prvom dijelu natjecanja.

Ukoliko se radi o odlučivanju o prvaku ili o prijelazu u viši ili niži rang natjecanja, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne tablice od rezultata koje su u međusobnim utakmicama u prvom i drugom dijelu postigli klubovi sa jednakim brojem bodova.

Plasman na dodatnoj pomoćnoj tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova u međusobnim susretima.

Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između dati i primljenih zgoditaka.

Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih zgoditaka u gostima ( kada su u kombinaciji dva kluba ) odnosno veći broj postignutih zgoditaka iz međusobnih susreta ( kada su u kombinaciji tri ili više klubova ). Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova i to:

- jedna utakmica po kup sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji dva kluba,

- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,

- potreban broj utakmica po jednostrukom bod sustavu, na neutralnom terenu, ako je u kombinaciji 4 ili više klubova.

 

Ukoliko se klubovi dogovore, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje pobjednika može se utvrditi izvlačenjem, koje će provesti nadležni natjecateljski organ.

PRAVA IZ NATJECANJA

Članak 39.

Na svim prvenstvenim utakmicama 2. ŽNL prodaju se ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama.

Prihode sa prvenstvenih utakmica 2. ŽNL ubiru klubovi domaćini.

Članak 40.

Svi klubovi 2. ŽNL podliježu obveznom plaćanju slijedećih troškova:

 1. a) članarinu za natjecanje u 2. ŽNL koju određuje Izvršni odbor ŽNS-a. Članarinu su klubovi dužni uplatiti u dvije rate ( jesen-proljeće ) prije odigravanja 2. kola odnosno prije početka proljetnog dijela natjecanja,
 2. b) sucima putne troškove i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora ŽNS-a uz pripadajuće zakonske obveze ( porez i prirez ),
 3. c) delegatu utakmice putne troškove, i naknadu (taksu) prema odluci Izvršnog odbora ŽNS-a uz pripadajuće zakonske obveze ( porez i prirez ),
 4. d) plaćanje službenih osoba (sudaca i delegata), putni troškovi i takse do slijedeće utakmice koju igra kao domaćin. Ukoliko klub ne dokaže da je izvršio svoje obveze prema službenim osobama s prethodne utakmice kada je bio domaćin, delegat će to utvrditi u zapisnik utakmice, a povjerenik natjecanja će prijaviti klub disciplinskom sucu.

 

Članak 41.

Troškove vođenja natjecanja i funkcioniranja 2.ŽNL   nadoknadit će klubovi, do potrebnog iznosa ako se iz ostalih prihoda ne osiguraju dovoljna novčana sredstva.

NAGRADE

Članak 42.

Prvoplasirani klubovi  prvenstva 2. ŽNL dobivaju u trajno vlasništvo pehar  na kojem se upisuje njegovo ime i godina osvajanja prvenstva. Pehar  se klubu predaju na utakmici po izboru kluba.

OPREMA MOMČADI

Članak 43.

Gostujući klub mora poštivati boju sportske opreme kluba domaćina, koja je prijavljena  prije početka natjecanja i ista objavljena u Glasilu Sjedišta.

Klub domaćin nastupa u prijavljenoj boji sportske opreme na utakmici.

Ako gostujući klub nema sportsku opremu druge boje, domaćin će mu posuditi sportsku opremu boje različite od svojih.

Vratar mora nositi dres u boji koja ga jasno razlikuje od ostalih igrača i sudaca.

Dresovi ili majice jedne momčadi moraju biti istih boja i na poleđini označeni jasno čitljivim brojevima od 1-99 smještenim u sredini, visine između 25 cm (dvadeset pet centimetara) i 35 cm (trideset pet centimetara). Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi. Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima u zapisniku utakmice.

Klubovi su obvezni osigurati majice različitih boja od sportske opreme za zamjenske igrače.

Klub domaćin obvezan je za foto - reportere osigurati vidljive oznake koje su oni obvezni nositi za vrijeme utakmice.

VODSTVO NATJECANJA

Članak 44.

Vodstvo natjecanja su:

˗ Povjerenik za natjecanje,

˗ Povjerenik za suđenje,

˗ Disciplinski sudac,

˗ Komisija za žalbe.

 

POVJERENIK ZA NATJECANJE

Članak 45.

Povjerenik za natjecanje:

˗ ima nadzor nad natjecanjem te vodi natjecanje seniora kroz COMET sustav HNS-a,

˗ rukovodi natjecanjem u skladu s ovim Propozicijama i ostalim propisima koji se primjenjuju u natjecanju, odnosno Odlukama IO HNS-a,

˗ registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice u prvom stupnju

˗ vodi tablicu natjecanja,

˗ određuje delegate za utakmice,

˗ utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,

˗ prati i proučava sustav natjecanja i predlaže izmjene i dopune,

˗ donosi prijedlog uputa o vršenju dužnosti delegata na utakmicama

˗ priprema prijedlog uputa za organizaciju i red na igralištu za vrijeme odigravanja, zajedno s Povjerenikom za sigurnost,

˗ kontrolira ispunjavanje uvjeta klubova neophodnih za odvijanje natjecanja,

˗ podnosi prijave protiv sudionika natjecanja koji prekrše odredbe ovih Propozicija, Pravilnika o nogometnim natjecanjima, Kodeksa o ponašanju i drugih propisa HNS-a,

˗ priprema i predlaže sve normativne akte potrebne za natjecanje,

˗ najmanje dva puta godišnje podnosi Izvršnom odboru ŽNS  i Plenumu klubova izvješće o radu.

 

POVJERENIK ZA SUĐENJE

Članak 46.

Povjerenik za suđenje:

˗ određuje suce za utakmice

˗ priprema normativne akte i prijedloge odluka u svezi s natjecanjem iz sudačke problematike,

˗ sudjeluje u pripremi i provođenju seminara za suce i delegate,

˗ vodi brigu o suđenju

˗ prati suđenje kroz sredstva javnog informiranja,

˗ prikuplja i analizira zapisnike i izvješća o suđenju,

˗ podnosi prijave i sudjeluje u analizi materijala iz službenih prijava, prigovora i žalbi u vezi sa suđenjem,

˗ najmanje dva puta godišnje, a obvezno po završetku sezone izrađuje i daje izvješće o suđenju,

˗ obavlja i druge dužnosti koje mu povjere tijela ŽNS.

 

DISCIPLINSKI SUDAC

Članak 47.

Disciplinski sudac:

˗ rješava u prvom stupnju o svim prekršajima koje su izvršili klubovi, njihovi igrači, treneri, suci, delegati i ostali nogometni djelatnici u natjecanju a u skladu s Disciplinskim pravilnikom,

˗ najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće ŽNS  i Plenumu klubova o svom radu s prijedlogom oko eventualnih mjera za uspješniji rad.

 

OSTALE ODREDBE

Članak 48.

Klubovi sudionici natjecanja obvezuju se poštivati odredbe Propozicija natjecanja, odluke tijela natjecanja kao i načela korektnog i športskog ponašanja.

Članak 49.

Svi klubovi moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene kroz tehničke i stručno-pedagoške uvjete, koje je donio Izvršni odbor ŽNS-a.  

Klubovi su obvezni ostvarivati stalnu suradnju s vodstvom natjecanja i Tajnikom Središta HNS-a u vezi ostvarivanja uvjeta.

Klub koji tijekom natjecanja ne bude ispunjavao uvjete iz Odluke o uvjetima za natjecanje u 2. ŽNL neće moći igrati utakmice dok ne ispuni uvjete.

Nepridržavanje obveza iz ovog članka predstavlja i prekršaj koji se kažnjava sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika HNS-a.

KAZNENE ODREDBE

Članak 50.

Za povrede odredbi ovih Propozicija disciplinsku odgovornost snose svi za to odgovorni klubovi, igrači, suci, delegati i ostali djelatnici, a prema odredbama Disciplinskog pravilnika HNS.

Članak 51.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravila nogometne igre, Odluke Međunarodnog BOARD-a, Pravilnika o natjecanju HNS-a, te ostalih propisa i odluka HNS.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

 1. Odredbe ovog članka uređuju način i uvjete pod kojima se odvija natjecanje za vrijeme trajanja epidemije Covid-19.
 2. Ako su odredbe ovog članka u suprotnosti s nekom odredbom ovih Propozicija ili druge odluke koja se odnosi na natjecanje, primjenjuju se odredbe ovog članka.
 3. Utakmice 1.ŽNL odigravat će se uz što manji broj nazočnih osoba u ograđenom dijelu igrališta i terenu za igru.
 4. Utakmice se moraju organizirati u potpunosti poštujući propisane epidemiološke mjere Stožera civilne zaštite RH i odluke ŽNS koji rukovodi ligom. 5. Sukladno epidemiološkim uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH ili stožera pojedine lokalne samouprave, Povjerenik za natjecanje može donijeti odluku da se pojedina utakmica ili sve utakmice igraju sa ograničenim brojem ili u potpunosti bez prisustva gledatelja na stadionu uz ograničeni broj osoba na tribini i stadionu:
 5. Svaki klub obvezan je imenovati odgovornu osobu za provedbu epidemioloških mjera na utakmicama. Ta osoba po mogućnosti treba biti iz redova zdravstvenih djelatnika i obvezno prisustvovati službenom sastanku prije utakmice te tijekom utakmice u svakom trenutku biti dostupna delegatu utakmice.

Članak 53.

Za tumačenje ovih Propozicija nadležan je Izvršni odbor ŽNS VPŽ-a.

Članak 54.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave na internetskim stranicama ŽNSVPŽ-a.

U Virovitici,dana, 15. srpnja 2021. godine

 

 Predsjednik ŽNSVPŽ

Đuro Bukvić, v.rNaše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na ovim stranicama, kliknite ovdje.
Prihvaćam sve kolačiće